Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | 03. Biopark med høye ambisjoner
869
page-template-default,page,page-id-869,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Vancouver House, Vancouver.

Biopark med høye ambisjoner

På Skjerven biopark i Gjøvik produserer Hunton Fiber AS trefiberbasert isolasjonsmateriale av granflis fra lokale sagbruk. Sammen med NTNU Gjøvik leter de etter nye partnere som kan dra nytte av de ressursene som skapes i produksjonen.

For ti år siden etablerte NTNU Gjøvik masterstudium i Sustainable manufacturing (bærekraftig produksjon). Allerede på det tidspunkt innså instituttleder Torbjørn Skogsrud og kollegene hans ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk at behovet for bærekraftig produksjon ville komme for fullt når oljealderen gikk mot slutten og klima- og miljøproblemene ville bli stadig mer synlige. Ti år senere mener han å ha sine ord i behold.

– Vi må innse at olje- og gassproduksjonen vil avta raskt, og at det vil bli avgjørende å finne nye og bærekraftige metoder for vareproduksjon og byggeri, sier han. Det er særlig ressursutnyttelse, energiforbruk og reduserte utslipp som vil stå i sentrum, mener han. Energi- og råvareutnyttelse og sirkulærtenkning vil bli stadig viktigere.

 

Vil samlokalisere og skape synergi

BioSip-prosjektet som er et samarbeid mellom Eidsiva Energi, NTNU, Hunton Fiber AS og Gjøvik kommune, er direkte rettet mot å etablere en slik klynge. Fram til nå har Hunton lagt sin produksjon av Nativo® trefiberisolasjon til Skjerven biopark, men planen er å utvide parken med bedrifter som kan nyttiggjøre seg restressursene fra produksjonen.

– Skjerven Biopark er et område der vi har planer om å samlokalisere bedrifter som kan dra nytte av hverandre og utnytte ressursene bedre enn om de ikke hadde vært samlokalisert, sier Skogsrød.

– Mens det vanlige er å sette sammen klynger av bedrifter som driver med det samme, lanserer vi her en ny tanke, der vi ønsker å sette sammen næringsbedrifter som kan sameksistere og skape synergi når det gjelder råstoffer og energi, sier han.

 

For å utnytte ressursene optimalt, konstrueres det nå en digital tvilling som vil kunne overvåke og vise alle prosessene i bioparken i sanntid. Slik kan man også simulere samspillet mellom bedrifter i området og velge ut de som gir størst synergieffekter.

– Den digitale tvillingen vil kjøre på store datamengder, og vil derfor kunne gi et veldig godt bilde av hva en ny bedrift på området for eksempel kan forvente seg av energipriser. Dessuten vil vi kunne kjøre forskjellige scenarier gjennom modellen – det er et veldig spennende konsept, sier Skogsrød.

Administrerende direktør i Hunton Fiber AS, Arne Jebsen, er enig.

– Vi tar bærekraft på alvor, og legger vekt på grønne arbeidsplasser, delingskultur og produkter og tjenester som gir lavest mulig klimafotavtrykk. Nativo® er et produkt som tar i bruk kortreist treflis fra sagbruk på Innlandet. I starten produserte vi i utlandet, men så etter hvert at miljøgevinsten ble spist opp gjennom transport og energimiksen i landene vi importerte fra, sier Jebsen.

 

Søker partnere

Løsningen ble å kjøpe det 150 mål store arealet av Gjøvik kommune og sette opp produksjonslinjer der. I mars 2019 ble produksjonsanlegget åpnet av statsminister Erna Solberg.

– Nå er vi veldig opptatt av å finne partnere til fabrikken vår her på Skjerven, sier Jebsen.

– Per i dag produserer vi varmtvann som går tilbake til Gjøvik kommune, energidamp som går over tak og svinn/vrak fra produksjonen. Vi ønsker å være et nav i parken, der andre kan være med å utnytte ressursene enda bedre, sier han.

Jebsen er glad for samarbeidet med NTNU.

– Vi er opptatt av produktutvikling og innovasjon, og klimaregnskapet står sentralt. Det å jobbe tett med NTNU langs disse sporene er viktig for en bedrift som oss, som satser på kombinasjonen av tre og industri her i Innlandet. Olje og gass har stått i fokus de siste tretti–førti årene, men nå opplever vi en økt interesse for vår type industri, understreker Jebsen. Skogsrød er enig.

– Husk at tømmerstokken også er hydrokarboner. Det man kan bruke olje til, kan man bruke treet til. Det er en fantastisk ressurs som vi må utnytte skikkelig.

 

Opp mot 10 000 mulige arbeidsplasser

Innlandet fylke huser hele 44 prosent (nesten halvparten) av den norske skogen, og har allerede en stor og avansert industri. NTNU og Torbjørn Skogsrød vil være med på å utnytte alle fordelene som allerede fins i fylket.

– Vi mener at skogen er en av de grunnleggende mulighetene for å skape et bærekraftig samfunn og gjennomføre CO2-kutt, sier Skogsrød. Med støtte i en rapport fra Sintef har Skogsrød store visjoner for bioindustrien i Innlandet.

– Sintef-rapporten sier at det er rom for opp mot 10 000 arbeidsplasser knyttet til tre og tremekanisk industri her i Innlandet, og at forholdene ligger til rette for å etablere seg som et ledende miljø i Europa på dette feltet. Målet må jo være å virkeliggjøre dette scenariet, sier Skogsrød.

 

NTNU med ny masterutdanning

Blant grepene NTNU tar for å møte fremtidens utfordringer, er opprettelsen av en toårig masterutdanning i fleretasjes trehus. Planleggingen av studiet, med planlagt oppstart høsten 2023, skal i gang for fullt høsten 2021.

– Innlandet har alle forutsetninger for å bli kompetanseledende på dette feltet, og prosjekter som Mjøstårnet viser at vi har kompetansen som skal til, sier Skogsrød.

– Tre binder karbon, og i takt med det grønne skiftet vil det bli et stort behov for kunnskap og praktiske ferdigheter når det gjelder bruken av tre i større byggerier, sier han.

 

Mens stål- og betongindustrien har utviklet standardiserte løsninger for sine konstruksjoner, er dette ikke tilfellet for trebyggeriet. Her vil kombinasjonen av avanserte produksjonsmetoder og fokusert kompetanse være nødvendig for å komme videre. Fagmiljøet må styrkes, mener Skogsrød.

– Vi ønsker å etablere det beste forsknings- og utdanningsmiljøet i Norden, og det tror jeg er fullt mulig å oppnå, sier han.

Administrerende direktør Arne Jabsen i Hunton Fiber. Til høyre trefiberisolasjonen Hunton Nativo. Foto: Hunton Fiber AS
Vi mener at skogen er en av de grunnleggende mulighetene for å skape et bærekraftig samfunn og gjennomføre CO2-kutt.